Zaznacz stronę

212ae7614b7e313e5dd5935427b64a29

 Sołtys – sołectwo

Jednym z podstawowych zadań gminy w świetle art. 7 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym, jest tworzenie warunków do działania i rozwoju tzw. jednostek pomocniczych jakimi są sołectwa. Sołectwo w dużym uproszczeniu  to  ‘przedłużone ramię’ władzy samorządowej (co stricte nie oznacza podległości  sołtysa wobec  burmistrza) . Pozwalające gminie / władzy /być bliżej lokalnej społeczności  a  służące m.in. do poprawy warunków życia mieszkańców i ich aktywizowanie .

POLECAM   uchwalę nr XXXV/198/2006 RM z dnia 19 października 2006 roku  z którą  warto  się zaznajomić bo to kompendium wiedzy o sołtysach, ich prawach i obowiązkach.

> http://www.bip101.lo.pl/index.php?app=uchwaly&nid=213&y=2006

Najważniejsze to;

  • Do podstawowych zadań sołectwa należy – organizowanie działań dla poprawy warunków życia mieszkańców, wykonywanie uchwał zebrań wiejskich
  • Sołectwo współdziała z organami gminy w szczególności poprzez wyrażanie opinii w sprawach: – budowy kanalizacji, dróg, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, zabudowy terenów rekreacyjnych, lokalizacji inwestycji
  • Sołectwo jest uprawnione do składania wniosków dotyczących projektu budżetu gminy
  • Organami sołectwa są: Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy; Sołtys jako organ wykonawczy, który ze swej działalności składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu niezależnie od informowania na każdym zebraniu o bieżących działaniach.
  • Sołtys bierze udział w Sesjach Rady Miejskiej gdzie przysługuje mu prawo występowania z głosem doradczym oraz zgłaszania wniosków zebrania wiejskiego.
  • Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, nie prowadzi gospodarki finansowej.

Bardzo przepraszam, ale z przyczyn obiektywnych niniejszy artykuł będzie kontynuowany na przestrzeni kilku dni …cdn

dodano 01.10. g.21.00

Fundusz sołecki

Dodatkowe zadania sołtysa wynikają z ustawy o funduszu sołeckim, który jest swego rodzaju budżetem obywatelskim. (Budżet obywatelski,  to proces w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części lub całości budżetu danego miasta lub gminy.  Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego są regularne spotkania mieszkańców z przedstawicielami władz, podczas których rozmawia się o przeznaczeniu wspólnych pieniędzy)

Na co można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego?

Środki funduszu mogą zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, po ludzku mówiąc – sprawy i przedsięwzięcia, które powinny  pozwalać  nam coraz lepiej i wygodniej  żyć.  /art. 7. 1./,  > http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900160095

i są zgodne ze strategią  rozwoju gminy. > http://www.bip101.lo.pl/index.php?bip_id=11&cid=10&q=strategia+rozwoju+gminy na lata 2001 -2015 /w opracowaniu 2015-2022r. /

Jak również,  mogą być przeznaczone  na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęsk żywiołowych / ustawa  z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej/

 W ramach funduszu sołectwa  mogą dokonywać drobnych lecz kluczowych  dla lokalnych  mieszkańców  inwestycji . Na nasze tłumacząc, wszystko to co posłuży  poprawie warunków życia mieszkańców ! np.;   dróżka, chodnik, ławka , lampa oświetleniowa, kapliczka . Czy też  zakupy narzędzi i sprzętu koniecznego do utrzymywania  np. boiska, świetlicy , klubu, utrzymanie zieleni, oczyszczanie miejscowości a także   na lokalne  imprezy itp.

Więcej na stronie UM > http://www.lubienkujawski.pl/index.php/bip/fundusz-solecki  autorstwa  p. Marka Wilińskiego

Prawniczo o sołtysach 

(…)Nie należy sądzić, że funkcja sołtysa to tylko funkcja reprezentacyjna bowiem niejednokrotnie wiąże się ona z koniecznością realizacji zadań publicznych, a o stopniu skomplikowania tej funkcji świadczy przyznanie sołtysom statutu ochrony przewidzianego dla funkcjonariuszy publicznych. Nie tylko wykonują bowiem w terenie zadania gminne (inkaso, obwieszczenia, doręczenia), ale wielokrotnie są reprezentantami społeczności lokalnej (i to nie będąc jednocześnie radnymi, choć i takie przypadki się zdarzają) i czynnie uczestniczą w sesjach rad, spotykając się z samorządowcami. To oni z jednej strony współorganizują to najprostsze (a jednocześnie najbliższe mieszkańcom) obcowanie ze sferą publiczną, a przy tym ich ustami przekazywane są często wnioski i petycjeAutor: Kancelaria Skibiński Data: 2015-07-21

A ja mam swoje zdanie …

Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, senator  Ireneusz Niewiarowski  mówił w 2009 roku-  …tam gdzie nie powstał fundusz , mamy z niedojrzałą władzą. Z niedojrzałymi sołtysami – to ode mnie. Przesypaliśmy całe sześć lat! Jak to było możliwe?

O tym w cdn