Zaznacz stronę

W porządku obrad Rady Miejskiej w dniu 28 marca br podano – Uchwała w sprawie zarządzenia Zebrania Miejskiego w celu wyborów Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców w Lubieniu Kujawskim.

Za sprawą śmierci ówczesnego Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Lubienia Kujawskiego Stanisława Balcerzaka na stanowisku przewodniczącego nastąpił wakat.

NIESTETY? ten punkt na wniosek radnego Marka Małachowskiego, głosami 15 (sic!) radnych, zdjęto z porządku obrad RM podając w uzasadnieniu, iż do następnych statutowych wyborów przewodniczącego pozostało, cytuję …„króciutko czasu” i nie ma sensu teraz wybierać przewodniczącego SM.

Informuje Czytelników, iż wybory przewodniczącego SM, odbywają się, co kadencję zawsze w okresie wiosny następnego roku po wyborach na stanowisko burmistrza i radnych.

Roczny okres „bezkrólewia” w Samorządzie Mieszkańców radni uznali za króciutki?

A może to rozum radnych w tej materii okazał się za „króciutki” do rozumienia istoty funkcji przewodniczącego SM?

A może to inne przyczyny zadecydowały o takim a nie innym podejściu władzy samorządowej do zaistniałej sytuacji?

 

Z statutu Lubienia Kujawskiego …(…)

Mieszkańcy Miasta tworzą tzw. Samorząd Mieszkańców Lubienia Kujawskiego, który wspólnie z mieszkańcami sołectw gminy tworzą wspólnotę samorządową Gminy Lubień Kujawski.

Samorząd mieszkańców działając na podstawie przepisów obowiązującego prawa realizuje n/w zadania;

1.Organizowanie działań dla poprawy warunków życia mieszkańców; 2.Inspirowanie działań zmierzających do rozwoju miasta; 3.Współdziałanie z właściwymi podmiotami w celu poprawy warunków bytowych; 4.Organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.

poprzez:

1.Podejmowanie uchwał w sprawach miasta; 2.Wykonywanie uchwał zebrań miejskich; 3.Występowania z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców miasta; 4.Współpracę z Radnymi Gminy, Komisjami Rady; 5.Ustalanie zadań dla Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców do realizacji między zebraniami miejskimi.

Samorząd mieszkańców współdziała z organami Gminy w szczególności poprzez wyrażanie opinii w sprawach:

1.Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta; 2.Budowy kanalizacji, dróg, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, zabudowy terenów rekreacyjnych; 3.Lokalizacji inwestycji; 4.Innych uchwał Rady Miejskiej w zakresie dotyczącym miasta.

Samorząd mieszkańców jest uprawniony do składania wniosków dotyczących projektu budżetu.

Zebranie Miejskie jest organem uchwałodawczym samorządu mieszkańców.

Zebrania Miejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.

Więcej czytaj na →    http://bip101.lo.pl/?app=uchwaly&nid=210&y=2006