Zaznacz stronę

WOJEWÓDZKI  SĄD ADMINISTRACYJNY: zobowiązano burmistrza do rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/67C1C36B82 

II SAB/Bd 65/18 – Wyrok WSA w Bydgoszczy

Data orzeczenia  2018-10-03…

Hasła tematyczne: Dostęp do informacji publicznej

Skarżony organ

Burmistrz Miasta

Treść wyniku

zobowiązano do rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej

Powołane przepisy

Dz.U. 2016 poz 1764 art. 1 ust. 1, art. 6 ust. 4 pkt b

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej …

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jarosław Wichrowski Sędziowie sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz (spr.) sędzia WSA Anna Klotz Protokolant starszy sekretarz sądowy Dominika Znaniecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 października 2018 r. sprawy ze skargi J. K. na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

  1. zobowiązuje Burmistrza Miasta do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia […] czerwca 2018 r. w terminie 14 dni od dnia zwrotu organowi akt wraz z prawomocnym wyrokiem, 2. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Burmistrza Miasta na rzecz skarżącego kwotę […] ([…]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Od autora; na wyrok składają się: sentencja wyroku oraz uzasadnienie wyroku. Sentencja wyroku jest zasadniczą częścią orzeczenia sądowego, zawierająca rozstrzygnięcie sprawy.

wiecej link > https://encyklopedia.skarbiec.biz/sentencja-wyroku.html

W czym rzecz.

Pismem z dnia 20 czerwca br zwróciłem się do Burmistrza  Lubienia Kujawskiego z zapytaniem; kto z  imienia, nazwiska  i stanowiska jest autorem komentarza  na profilu Facebook –Lubien Kujawski >. https://www.facebook.com/Lubie%C5%84-Kujawski-1635373340025255/

Komentarza który mnie  de facto zniesławia. Pan Burmistrz metodą mi znana poszedł w „zaparte” /od autora; np., do autorstwa zamiaru sprzedaży lokali budynku ZOZ przyznał się po kilku miesiącach po wyroku WSA/ . Co dalej? Gdy już poznam autora  zniesławiającego komentarza pójdę do Sądu. Czas kończyć te zabawy w kotka i myszkę. Będę informował na bieżąco.