Zaznacz stronę

Inwestycja pt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kaliska i Gole” polega na wykonaniu  sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej teren Gminy Lubień Kujawski od istniejącej w Lubieniu Kujawskim w ulicy Wojska Polskiego ostatniej istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej, do szkoły w Kaliskach, która będzie najbardziej wysuniętym przyłączanym budynkiem wzdłuż drogi Lubień Kujawski – Chodecz. Do sieci tej zostaną wykonane  odejścia boczne pozwalające na podłączenie okolicznych gospodarstw w miejscowościach Kaliska, Gole oraz Lubień Kujawski.

 

Ogólnie projektowana sieć kanalizacji sanitarnej składa się  z pięciu etapów realizacyjnych, każdy z  własną przepompownią ścieków sanitarnych, siecią kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i siecią kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.

I tak;

–  etap I-II termin wykonania od 10 maja do  16 listopada 2012 r.

– etap III IV termin wykonania do 31 października 2013r.

– etap V termin wykonania a tym samym zakończeni całej inwestycji –  29 sierpnia 2014 r.

Na wykonanie niniejszego zadania ogłoszono dwa oddzielne  przetargi które wygrała ta sama firma tj. Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Budownictwo Ogólne Stanisław Brzęczkowski, ul. Dolna 12, 87-800 Włocławek

Zakończenie inwestycji na tym kierunku to dzień  29.08.2014.

Tak więc, otwarcie  z odpowiednią okrasą wyborczą  nastąpi  tuż przed wyborami a  pierwsze rachunki na …gwiazdkę.

 Pytania do Pana Pawła Wiktorskiego i do … radnych.

 

Skoro każdy z w/w etapów budowy oczyszczalni ścieków stanowi (-ł) zamknięty układ kanalizacji / tak to wynika z projektu/ to … dlaczego nie został uruchomiony I-II etap z dniem 16 listopada 2012 roku a etap III-IV z dniem  13 października 2013 roku. Mieszkańcy juz by sukcesywnie korzystali z kanalizacji a budżet gminy miałby znaczące wpływy  za które można by było …

Czemu wybrano blisko trzyletni okres realizacji inwestycji, rozdzielając zadanie na tzw etapy? Nie można było ogłosić przetargu na całość wykonania inwestycji. Włączając,  wykonanie sieci kanalizacyjnej na Kaczawce i Stępce oraz sieci w Kłóbce wraz z oczyszczalnią ścieków?

 

P.S.

Na stronie internetowej UM – czytamy… Udostępniony teren Wykonawcy stanowiący własność prywatnych właścicieli będzie użytkowany przez okres do 3 tygodni, ze szczególną starannością i w zakresie absolutnie niezbędnym dla wykonania inwestycji. Wejście Wykonawcy na ten teren następować będzie po wcześniejszym uprzedzeniu właściciela, na co najmniej 3 dni przed przewidywanym zajęciem terenu z określeniem czasu jego zajęcia. Zwrot terenu nastąpi za potwierdzeniem pisemnym właściciela nieruchomości z adnotacją, że teren zwrócono we właściwym stanie. Przekroczenie czasu zajęcia terenu skutkuje prawem właściciela nieruchomości do odszkodowania płatnego przez Wykonawcę w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki.