Zaznacz stronę

KRAJ
Jak donoszą media, w ostatnich latach sytuacja finansowa polskich samorządów pogorszyła się na tyle, że nie mogą sobie pozwolić na dalsze permanentne dokładanie do oświaty.
Niż demograficzny sprawia, że uczniów ubywa a tym samym ubywa subwencji oświatowej, czyli kasy z strony państwa.  Utrzymanie bazy szkolnej w jej szerokim ujęciu kosztuje coraz więcej.  Zapisane w Karcie Nauczyciela dodatki socjalne, które utraciły swoją rację bytu, teraz są to przede wszystkim obciążeniem dla samorządu. Osiemnastogodzinne pensum, prowadzi do nadmiernego zatrudnienia. Samorządy dokładają też do wynagrodzeń nauczycieli, które miały być w pełni płatne przez skarb państwa. Wypłacają tzw. czternastkę Ostatnio podniesiona składka rentowa to także dodatkowy koszt. Tak, opisują  sytuację w oświacie media w kontekście przyczyn likwidacji kolejnych szkól przez samorządy.
Ile dokładał nasz samorząd do oświaty w latach 2007 – 2010 przedstawia załączona tabelka.

Proszę od ostatniej rubryki odjąć pierwszą np. w 2007r 6.333.655,19 – 4.631.315,00 = 1.702.340,19 zł /bez wydatków na inwestycje/  Jednocześnie proszę zauważyć, że o ile innym gminom subwencji oświatowej ubywa to u nas, przybywa /pierwsza rubryka tabelki/.

 

RUTKOWICE → BILNO → NARTY
Pierwsze wzmianki o potrzebie likwidacji szkoły padły już w latach 2002-2006. Wówczas już mówiono o likwidacji szkoły w Rutkowicach, Bilnie i Nartach.
Wówczas to już, władza, czyli Wiktorski miała pełny ogląd sytuacji, co do sytuacji merytoryczno – ekonomicznej szkół… i pozostawiła stan rzeczy naturalnemu biegowi w myśl przewodniej i wyborczej myśli… niech ludzie dojrzeją, I dojrzewali – całe lata. Szkoła Rutkowicach i w Bilnie od kilku lat miały dramatycznie mało uczniów, aby je dalej prowadzić. Tym bardzie, że pokazywane wówczas wskaźniki urodzeń dzieci w ich obwodach nie wróżyły nic pozytywnego.
Jakoś nasze władze samorządowe, nie pokusiły się wówczas o wcześniejszą reorganizację szkół. Mając pełną wiedzę, co do sytuacji winny wówczas znacznie wcześniej skonsultować to z rodzicami i pracownikami szkoły. Trzeba było opisać i wyjaśnić sytuację finansową gminy, przedstawić argumenty za likwidacją szkoły, przekonać, że uczniowie na tym nie stracą a wręcz przeciwnie, zyskają. Przedstawić lepsze warunki nauczania, pokazać lepszą bazę w nowej szkole. Omówić dowożenie dzieci do nowej szkoły. Uzasadnić, uzasadnić… udowodnić swoje racje.
A tak sytuacja dojrzewała i generowała koszty. Pozostawiona sama sobie szkoła…
Czy w tamtych przypadkach mieliśmy do czynienia z zamierzonym zaniechaniem? Trudna materia.

SZKOŁA PODSTAWOWA W NARTACH

W załączonej uchwale Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nartach, dowiedzą się Państwo o oficjalnych przyczynach wszczęcia procedury likwidacyjnej szkoły. Wskazano dwie główne przyczyny; malejąca liczba dzieci i rosnące koszty utrzymania.
Obecnie do szkoły w Nartach w klasach 1÷6 chodzi – 30 dzieci. Plus 12 dzieci z grupy „0” w tym dwoje niepełnosprawnych. Uzupełnijmy te liczby o:
– 14 dzieci  dojeżdżających obecnie do  szkoły w  Lubieniu,
– 9 dzieci  dojeżdżających obecnie do szkoły w  gminie ościennej,
Razem – 65 dzieci, to ostateczna suma potencjalnych  uczniów szkoły w Nartach. Dlaczego tak – nie jest?  Dlaczego pokazuje się  tylko tą 30-tkę w klasach 1-6, nie wspominając o grupie „0” Jak to jest że 23 uczniów „preferencyjnie” dojeżdża do innych szkół, omijając szerokim łukiem Narty.
Przejdźmy do kosztów utrzymania szkoły w 2010 roku, podanych w uzasadnieniu uchwały. Koszt łączny –. 572. 512,12 zł.   ( to płace 403.173,20 zł + inne usługi np. energia  110.000,00 zł + inne koszty osobowe). Brakuje odpisu, czyli pomniejszenia kosztów o subwencję z strony państwa. Wg Jolanty Grauman, przewodniczącej Komisji Oświaty jest to kwota rzędu 177 tys. zł. A to już inaczej wygląda. Dlaczego ten fakt się ukrywa?
Pan Ryszard Machnowski sekretarz UM tak uzasadniał projekt uchwały na XV sesji RM, cytuję …funkcjonowanie tej szkoły od wielu lat budzi wśród mieszkańców określone wątpliwości a także pytania, co do zasadności ze względu na ekonomikę funkcjonowania jej, ale również ze względu na sposób zapewnienia uczniom właściwych warunków wychowania, opieki i kształcenia w kontekście zapewnienia takich warunków wszystkim uczniom w gminie Lubień Kujawski. Mając na uwadze te głosy, organ wykonawczy opracował projekt uchwały o zamiarze likwidacji SP w nartach… /8 min. zał. nagrania audio/. Co na to miejscowi mieszkańcy? Byliście na tym zebraniu, które miało być o 17-tej a nagle zmieniono na 13-tą (sic!)
Wg słów pana Ryszarda Machnowskiego, Związek Nauczycielstwa Polskiego przy ZPO nie przedstawił opinii i tym samym nie znane nam jest jego stanowisko!
Dalej zaznaczył, iż opinia mieszkańców, ZNP i opinie organizacji społecznych w myśl przepisów prawa, nie są dla Rady Miejskiej wiążące. Szanowni Państwo, ten przepis prawny, wywodzący się wprost z ustrojowych fundamentów państwa, wskazuje na ogromną rolę każdej rady w Polsce w kontekście konieczności rozumienia rzeczy- sprawy, kreowania i realizowania kierunków rozwoju gminy w tym także szeroko pojętej oświaty. W rękach radnych wielka moc sprawcza i wielka odpowiedzialność. W ty przypadku wszyscy radni glosowali „za” uchwalą, którą wniósł pod obrady Pan Paweł Wiktorski – Burmistrz Lubienia K. „Za’ głosował także radny tamtego obwodu pan Mirosław Gawłowski, który jako jedyny zresztą miał pewne obiekcje, ale już nie ma.
Pani Jolanta Grauman – przewodnicząca Komisji Oświaty,  na tej samej XV sesji RM, przedstawiła stanowisko komisji, cytuję (…) komisja wnikliwie zapoznała się z sytuacja szkoły podstawowej w Nartach rozpatrywaliśmy względy demograficzne, także względy ekonomiczne przeglądaliśmy wydatki, jakie są ponoszone na tą szkolę a także sprawdziliśmy oddźwięk społeczny w tym celu byliśmy obecni na zebraniu z rodzicami na tym spotkaniu był Burmistrz Lubienia. (…).  z przytoczonych wyliczeń wynika ze długotrwale utrzymuje się niska liczebność dzieci nie ma żadnych szans, aby nastąpił jakiś drastyczny wzrost liczby dzieci… warto by tutaj powiedzieć, że w 2010 roku w obwodzie tej szkoły …urodziło się tylko jedno dziecko.(…) /rozwojowa gmina się wyludnia? – moja uwaga/ – 27 min. zał. nagrania audio.

Co z kadra nauczycielską, co z pracownikiem pomocniczym?
Pani Jolanta Grauman, zauważyła, iż jest to trudna sytuacja. To dramat ludzi tracących pracę. Ona sama wraz z pozostałymi członkami komisji zwróciła się z apelem do Dyrektorów pozostałych szkól i Pan Burmistrza o zatrudnienie tych osób w miarę możliwości, gdy będą wolne etaty. Piękny apel.
Jeżeli te osoby zostaną zatrudnione ponownie w szkolnictwie, to pozostanie wtedy zapytać, jaki był sens likwidacji szkoły skoro koszta osobowe to bez mała 2/3 kosztów ogólnych. I wtedy te koszty, wrócą.
Osobiście uważam, ze Pan Burmistrz na taką okoliczność winien mieć tzw. wyjście awaryjne.  Gospodarz nie powinien tak doświadczonej kadry pozostawić sobie samym. Nie koniecznie muszą pracować w szkolnictwie. Ale to są moje osobiste dywagacje.

PEWNE RZECZY NA PIENIĄDZE NIE DA SIĘ PRZELICZYĆ

Powszechnie jest wiadomo, że lepsze efekty daje nauka w niewielkich szkołach. Powszechnie wiadomo, ze jest w nich i bezpieczniej i przyjaźniej. W przeciwieństwie do szkół molochów.  Molochy są tańsze w utrzymaniu, ale łatwiej w nich być niewidocznym i bezkarnym, a poczucie bezkarności jest groźne dla otoczenia.. Czy to się da wymienić na złotówki?   Mniejsze szkoły muszą być, aby maluczcy i ciut starsze, ale  jeszcze dzieci, nie dojeżdżały kilometrami. Poniekąd, dowóz tez kosztuje. Należy szukać rozwiązań, które pozwolą ograniczyć koszty.
Pani Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich  w liście do Ministra Edukacji Narodowej  (…) Likwidowane są także szkoły uczące w systemie jednozmianowym, z niewielkimi klasami, z dużą, doświadczoną kadrą pedagogiczną, gwarantujące duży wybór zajęć pozalekcyjnych, z działającymi stołówkami etc. Czynniki te, jakkolwiek należą do zwiększających koszt prowadzenia szkoły, podnoszą standard nauki i opieki. W dłuższej perspektywie są zatem korzystne zarówno dla uczniów jak i dla państwa…

W Internecie znajduję średnią SP w Kaliskach -3.70. Jest to średnia plasująca szkolę na wysokich pozycjach w województwie. Jaka jest w ZPO?
W prasie poświęconej oświacie, piszą, iż samorządowcy są podzieleni. Nie wszyscy chcą oceniać finansowanie oświaty wyłącznie w kategorii kosztów i wydatków. Wiele osób widzi w tym wyższe dobro, wyższe cele. Jednak nie sposób będzie utrzymać „przy życiu” wszystkich szkół.
A jak widzicie, postrzegacie szkołę w Nartach.? Czy nas samorząd jest bez wyjścia? Pan Wiktorski przy każdej nadarzającej się okazji informuje ze nasza gmina na forsie stoi. Twierdzę, że …ma rację.
Przypomnę, że na początku lat 90  masowo były zamykane przedszkola. Z sieci 12 tys. placówek zamknięto 1/3, do tej pory tamtej bazy nie udało się odbudować. Negatywne tego skutki mamy także w naszej gminie. Ciekawe, jakie „zaporowe” warunki zostaną postawione przed rodzicami chcącym umieścić swoje dzieciątka w naszym przedszkolu. Sąsiednie gminy już przystąpiły do zapisów.
Czy podobna sytuacji nie wystąpi za kilka lat w szkolnictwie podstawowym? Już obecnie zauważa się aczkolwiek powolny, wzrost urodzeń.

NA MARGINESIE
Poniżej przedstawiam ranking szkól podstawowych w Polsce zamieszczony w czasopiśmie o zasięgu krajowym „Wspólnota” z 2004 roku w przeliczeniu, wydatki na jednego ucznia.

SP w Łaniętach zajmowała wówczas I miejsce o najniższych wydatkach na ucznia. Lubień Kujawski 12-te miejsce w Polsce o najwyższych wydatkach na ucznia. Zaskakujące, nieprawdaż.?  Dwie gminy sąsiadujące z sobą o tak skrajnych wynikach, in minus dla Lubienia! Nastąpiła jakaś zasadnicza zmiana? Poprzedni Przewodniczący RM Janusz Złotowski na jednej z sesji RM, mówiąc o szkołach powiedział …» należałoby się przyjrzeć, kosztom w ZPO” Myśl dobra, ale nie wcielona w życie.

[wpcol_1third id=”” class=”” style=””]

"Wspólnota", Nr 3/697 z 7 luty 2004, str. 1

[/wpcol_1third]

[wpcol_1third id=”” class=”” style=””]

"Wspólnota", Nr 3/697 z 7 luty 2004, str. 21

[/wpcol_1third]

[wpcol_1third_end id=”” class=”” style=””]

"Wspólnota", Nr 3/697 z 7 luty 2004, str. 19

[/wpcol_1third_end]

Czy „wiktoriańska» sól zaszkodziła szkole w Nartach?
Sytuacja z szkoła w Nartach jest inna, niż była w Rutkowicach i Bilnie. Jej infrastruktura techniczna, zaplecze, otoczenie etc., pozwala określić ją, jako ładny funkcjonalny obiekt szkolny.
I nie może dziwić, że…
(…) obecny na spotkaniu pan Burmistrz poinformował że budynkiem jest zainteresowana powstająca kopalnia soli która wydzierżawi lub kupi ten budynek…34 min. Nagrania XV sesji RM.
…ale jednocześnie zastanawia, czy to przypadek czy zamierzone działanie?
Tylko, co z lokatorką, zasłużoną byłą Dyrektor SP?

REASUMUJĄC
Rozumiem po części argumenty, jakimi posługuje się władza ale nie zostałem przekonany, co do celowości likwidacji szkoły na dzień dzisiejszy. Za dużo jest niewiadomych po stronie władzy. Dużo pustosłowia a mało przekonywujących faktów. Czemu to wszystko od lat odbywa się na zasadzie ad hoc. Plan reorganizacji szkół, jeżeli uznano taka potrzebę winien być opracowany znacznie wcześniej. Rzetelny, poparty analizami. „Przetrawiony” przez wszystkie zainteresowane strony.  I nietraktowany, jako jednorazowa decyzja wymuszona potrzebą zaoszczędzenia określonej kwoty.
Jakie jest Państwa zdanie? Jakie są Wasze doświadczenia w tej materii? Gdzie spełniono obietnice a gdzie nie?

Mam do wszystkich gorąca prośbę. Jak dotychczas udało nam się prowadzić dyskurs w nurcie problemu na płaszczyźnie kultury i wzajemnego zrozumienia, z poszanowaniem odmienności zdania i poglądów. Gratuluję! I tego się trzymajmy. Pozdrawiam.

[wpcol_1third id=”” class=”” style=””] [/wpcol_1third] [wpcol_1third id=”” class=”” style=””]

Sesja XV

Zapis XV sesji Rady Miasta

[/wpcol_1third] [wpcol_1third_end id=”” class=”” style=””] [/wpcol_1third_end]