Zaznacz stronę

Działalność kontrolna komisji rewizyjnej. Kim jest i jaką rolę pełni w strukturach władzy samorządowej?

Rada gminy kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek pomocniczych i organizacyjnych, poprzez komisję rewizyjną, która jest komisją najważniejszą, zajmując w stosunku do pozostałych komisji pozycję szczególną. Czego wyznacznikiem jest jej skład oraz wykonywane zadania. To ona ma ustawowo szczególne prawo i obowiązek kontroli burmistrza, jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy. Kontroluje pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości działania oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Szczególny status tej komisji podyktowany jest bezpośrednio troską o zwiększenie gwarancji właściwego działania struktur samorządowych w celu poprawy gospodarności, wymuszenia ciągłej poprawy działań organizacyjnych, zapobiegania korupcji i innym zjawiskom patologicznym w samorządzie. Ten szczególny status wymaga, aby jej członkowie posiadali odpowiednią wiedzę, kwalifikacje w zakresie kompetencji komisji.

Komisja działa w granicach otrzymanego przyzwolenia. Komisji rewizyjnej nie wolno występować na zewnątrz bez upoważnienia rady.

Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa ustawa o samorządzie, w szczególności statut gminy.

 

Dnia 22listopada 2011 roku w Ośrodku Kultury pojawiła się Komisja Rewizyjna RM pod przewodnictwem radnego, Marka Małachowskiego celem przeprowadzenia kontroli.

Komisja, badała koszty i dochody Ośrodka Kultury. Zajęło to komisji raptem ok. 3 godziny!!!

 

Nazajutrz, 23 listopada komisja zebrała się ponownie, celem sporządzenia protokółu pokontrolnego. Protokół zawiera; króciutką informację dotyczącą stanu zatrudnienia, jednostronicową informację o kosztach i dochodach Ośrodka Kultury i niecałe pół strony informacji o wykonywanej działalności merytorycznej. Kończy się wnioskami do Dyrektora Ośrodka Kultury: (styl i pisownia jak w oryginale).

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim po przeprowadzeniu kontroli samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury Lubieniu Kujawskim, wnioskuje do pani Dyrektor Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim, mgr Aleksandry Ciesielskiej o zmniejszenie o ile to możliwe.

Wnioski komisji pokontrolne

 1. Ograniczenie wydatków za wynajem autokarów
 2. Likwidacja ryczałtu samochodu osobowego (kilometrówka)
 3. Ograniczenie zatrudnienia o:
          – księgowa  ½ etatu
          – inspektor ds. księgowych, likwidacja całego etatu
 4. Podjęcie starań o wspólne zatrudnienie niektórych pracowników z biblioteką publiczną
 5. Szczegółowa informacja działalności Ośrodka Kultury na tablicach ogłoszeń
 6. Rozszerzyć ofertę kulturalną dla dzieci i młodzieży z całej gminy.
 7. Uatrakcyjnić imprezy w sezonie letnim odbywające się w amfiteatrze wykorzystując zaoszczędzone z etatów środki

Termin realizacji wniosków pkt od 1-5 styczeń 2012 pozostałe punkty cały rok 2012.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Brak podpisu Dyrektora Ośrodka Kultury! Dlaczego?


W dniu 1 grudnia, Komisja Rewizyjna zbiera się ponownie tym razem w poszerzonym składzie o Komisję Oświaty, Kultury i Sportu (przewodnicząca komisji – Jolanta Grauman) z udziałem Burmistrza.

Tematyka posiedzenia; Wnioski pokontrolne z kontroli Ośrodka Kultury.

Komisja Rewizyjna zapoznała obecnych z wynikami kontroli. W dyskusji zabrali głos wszyscy członkowie obu komisji(?)

Zajmują wspólne stanowisko. Kierując na ręce… Burmistrza cyt. „Biorąc pod uwagę bardzo wysoki udział kosztów osobowych ( 75% ogólnych wydatków) Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim, komisje proponują przeanalizowanie możliwości zmian organizacyjnych z jednostki budżetowej na referat lub samodzielne stanowisko Urzędu Miejskiego. Możliwości tych zmian należy przeanalizować pod względem formalno – prawnym. Zmiany mają na uwadze zaoszczędzenie środków osobowych na rzecz środków rzeczowych. Biorąc pod uwagę dłuższa perspektywę czasową w/w wniosku komisje wnoszą:
1. Ograniczenie wydatków za wynajem autokarów
2. Likwidacja ryczałtu samochodu osobowego (kilometrówka)
3. Ograniczenie zatrudnienia o
        – księgowa  ½ etatu
        – inspektor ds. księgowych, likwidacja całego etatu
4. Podjęcie starań o wspólne zatrudnienie niektórych pracowników z biblioteką publiczną
5. Szczegółowa informacja działalności Ośrodka Kultury na tablicach ogłoszeń
6. Rozszerzyć ofertę kulturalną dla dzieci i młodzieży z całej gminy.
7. Uatrakcyjnić imprezy w sezonie letnim odbywające się w amfiteatrze wykorzystując zaoszczędzone z etatów środki

Termin realizacji wniosków pkt od 1-5 styczeń 2012


Do wiadomości.

poz. 3. Dyrektor Ośrodka Kultury


Nie pozostaje mnie nic innego jak polecić szczególnie Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Markowi Małachowskiemu, „Biuletyn Informacyjny” 1/2009 RIO w Bydgoszczy, na jej stronie internetowej str. 5 – Samorządowe instytucje kultury – gdzie m.in. :

(…) Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z funkcjonowaniem instytucji kultury jest ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej2 (zwana dalej ustawą o działalności kulturalnej). Ustawodawca zawarł w niej regulacje organizacyjno-prawne dotyczące jednostek prowadzących działalność kulturalną. Regulacje te nie zawierają odesłania do innych ustaw, a zatem unormowania zawarte w tej ustawie mają charakter kompletny i wyczerpujący.

Ustawa kształtuje w sposób jednoznaczny powołanie do życia instytucji kultury, ich status, funkcjonowanie oraz finansowanie, odnosi się wprost do instytucji kultury (bibliotek, domów i ośrodków kultury) prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego…

Uwaga! Jest to odesłanie do ustawy, która obowiązywała w okresie prowadzonej kontroli.

 

Proroczy sen Przewodniczącego Rady Miejskiej…


Powrócę, jednakże do poczynań Przewodniczącego RM – Stanisława Piwińskiego. na sesji RM w dniu 28.12 ubr.  bo to on „odegrał” główną rolę w „zaborze” naszych finansów, przy dziwnie milczącej i akceptującej zgodzie radnych i głównego kreatora twórcy, budżetu tj. Burmistrza.

Na wstępie proponuję wysłuchać załączonego kilkuminutowego wystąpienie Stanisława Piwińskiego (73minuta, załączonego nagrania XIII sesji RM i 32 minuta XIV sesji RM).

 

Panie, Przewodniczący:

– nieprawdziwe jest, Pana stwierdzenie, że podczas sesji RM w dn., 14.12.2011r,

w temacie budżetu Ośrodka Kultury rozpętała się dyskusja.  Nie było stricte, żadnej dyskusji! Wystąpienie dyrektor, dotyczące jej pisma, skierowanego na Pana ręce będącego odpowiedzią na wnioski z kontroli, w pkt; wolne wnioski, trudno nazwać dyskusją. Bo Pan w punkcie; Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.  Sprawę rozpatrzenia tegoż pisma przeniósł na następną sesję. Poniekąd nie dotrzymując słowa. Niniejsze pismo nie zostało „rozpatrzone”

 – w sposób nieuprawniony i nierzetelny ocenił publicznie, skierowane do Pana pismo, jako b. brzydkie- nietrafne i nieprzystające do obecnych czasów

– i nietrafione jest Pańskie twierdzenie, że pani dyrektor zarzuca komisji jej kompetencyjność kontrolną

nie przystoi Przewodniczącemu Rady Miejskiej twierdzić, że dla unormowania (!)  sytuacji należy zmniejszyć środki kasacyjne (?) i przesunąć do rezerwy budżetowej

– i nierozsądne są Pańskie uzasadnienia, że … jest czas przedświąteczny lub poświąteczny i wszelkie dywagacje – dyskusje o budżecie Ośrodka Kultury na ten czas nie mogą mieć miejsca.

A szczytem indolencji było Pańskie stwierdzenie, cytuję… mam taki wniosek dla unormowania całej sprawy, bo ta sprawa się unormuje w sposób należyty. Proponowałbym, aby zmniejszyć środki kasacyjne(?) w kwocie 30 tys. zł. Takie mi się przyśniły na początek i środki te przesunąć do rezerwy budżetowej”.

Pan z nas kpi?

Taka postawa, dyskwalifikuje Pana, jako Przewodniczącego i Radnego RM. Problem w tym czy Pan to rozumie?

Mój Boże, a jak się przewodniczącemu przyśni, że jest… CEZAREM!!!

Przypomnę, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury… I nie jest to szczególna łaska z Waszej strony tylko szczególny obowiązek wobec mieszkańców.


 

Niejako przy okazji wspomnę o mentalności naszej lokalnej społeczności, w której to tkwi niczym nieuzasadnione przekonanie, że cokolwiek się u nas dzieje to za sprawą pieniędzy, od gminny, rozumianych, jako pieniędzy od władzy, od Burmistrza. Poniekąd umiejętnie to przeświadczenie jest utrwalane, poprzez socjotechniczne … „nie mam, nie dam; będę was wspierał; będę pamiętał, pomagał itd.” Jak sięgam pamięcią to Wiktorski jeszcze nikomu nic nie dal? Pieniądze są nasze, pochodzą z naszych podatków i innych danin.

 

Jak „drzewiej” bywało?

Rok 2009 i 2010 wręcz eksplodował w różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne. Impreza goniła imprezę, zabawa zabawę, rekreacja rekreację, wycieczka wycieczkę. I wtedy znalazły się ogromne środki finansowe w ramach programu unijnego – PPWOW. Czyżby, dlatego że wielkimi krokami zbliżały się wybory? A po wyborach… Nawet ta słynna ryba nie wypaliła. Hucznie było, ale w Choceniu i ryby tam nie brakło, może, dlatego że wójt osobiście ją serwował.

 

Dyspozycyjni radni


Zadziwiające jak bardzo szybko zareagował radny M. Gientka. I jak pięknie wstrzelił się radny A. Maciejewski. Wystąpienie obu panów wg mojej oceny, było wyreżyserowane (32 minuta załączonego nagrania XIV sesji RM).

Jestem przekonany, że te pieniądze wrócą (w kontekście wypowiedzi tych radnych) i zostaną w ramach zadania publicznego itp., przeznaczone na część rozrywkowo- rekreacyjną nad jeziorem. Znacznym kosztem uszczuplenia zasadniczej działalności statutowej Ośrodka Kultury. Ku zadowoleniu prowadzących działalność gospodarczą nad jeziorem… i Burmistrza, pobrylować będzie można…

 

A co z świetlicą w Kamiennej? Pani b. radna E. Fudała wraz z dyrektorem Ośrodka Kultury włożyła ogromny wysiłek, aby uruchomić tą świetlicę, o którą zabiegał wcześniej b. radny S. Sołtysiński. Nie bez znaczenia jest osobisty udział mieszkańców w remoncie obiektu.  Oni tworzyli, Jolanta Grauman likwiduje? Gratulacje dla społeczności w Kamiennej, czyżby pomroczność w trakcie wyborów…


Rodzice murem(?) za Ośrodkiem Kultury


Pytani, nie kryją zaskoczenia, bo oczekiwali czegoś innego. Przecież mówi się, że inwestorzy, że płyną do kasy gminnej dodatkowe wielkie pieniądze, z podatków, z sprzedaży ziemi na lotnisku, że Unia w Lubieniu pełną gębą… że nadwyżka budżetowa.

Zdaniem rodziców takie podejście władzy nie wróży nic dobrego. Rodzice obawiają się też, że będą musieli dopłacać za zajęcia. I tak ponoszą koszta zakupu strojów dla dzieci, które, godnie reprezentują Gminę na rożnych konkursach, festiwalach w tym ogólnopolskich. I tu, na miejscu podczas różnych imprez okolicznościowych, występują w grupach tanecznych, piosenkarskich. Czy ktoś z władz pochwalił ich, obdarował upominkami, dał suwenir itp. Czy nasze władze widzą jak wyglądają zespoły… ościennych gmin?  Jakie maja wyposażenie, stroje i jaka ich mnogość!

A kto pięknie i ładnie Wam zatańczy i zaśpiewa? „Ale Babki” prędzej zaśpiewają sponsorom, którzy je finansowo wspierają, tak myślę.

 

LEGALNOŚĆ KONTROLI OŚRODKA KULTURY przez Komisję Rewizyjną RM?


Podstawą pracy kontrolnej komisji są statutowe zapisy,  (http://bip101.lo.pl/?cid=20&bip_id=318) określające procedury postępowania w czynnościach kontrolnych (Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej).


Podstawą

dokonania czynności kontrolnych jest upoważnienie Rady, wyrażone poprzez zatwierdzenie rocznego planu pracy (http://bip101.lo.pl/?app=uchwaly&nid=1093&y=2011)  ,zawierającego terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej (§ 98.1.2.2) oraz w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę (§ 88.4).

W tym przypadku komisja takiego upoważnienia nie miała!


Postępowanie

kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności  (§ 89.1) według ustalonych kryteriów (§ 83 ust. 1.).

W dokumentacji komisji brak jest akt kontroli zawierających przebieg, udokumentowanie i wyniki czynności kontrolnych.

 

Protokół

z kontroli, będący potwierdzeniem dokonanych w trakcie kontroli czynności, winien zawierać wyniki kontroli i badany stan faktyczny w tym m.in.  (§ 94)

a. przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole (§ 94.1.6)

b. podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy (§ 94.1. 8).

 

Zamieszczony w dokumentacji protokół nie przedstawia wyników kontroli, które byłby potwierdzeniem wykonania czynności kontrolnych, wskazanych w w/w pkt. a i b.

Znamienny jest fakt, że nie przedstawiono protokółu Dyrektor OK – (brak podpisu, brak notatki o odmowie podpisu). Czym odmówiono jej prawa do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń do protokółu?

Przedstawiony protokół stwarza pozory merytorycznej kontroli.


Protokół pokontrolny

wytwarza się go po dostarczeniu pisemnych uwag kierownika jednostki kontrolowanej

i  rozpatrywany jest na posiedzeniu komisji. Może także zawierać wnioski oraz propozycje, co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli (statut §94.2).

Co oznacza, że komisja jest uprawniona do formułowania zaleceń pokontrolnych.

Zalecenia pokontrolne zostały przekazane Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady oraz Dyrektorce O.K. Statut nie normuje dalszych czynności, ale logiczne jest, iż w/w maja prawo wnioskować o wniesienie sprawy pod obrady Rady. To Rada rozstrzyga o ostatecznym kształcie zaleceń pokontrolnych. Pismo Dyrektor wg mojej oceny tak należało, procedowac. A jak postąpił Przewodniczący Rady, wyżej opisałem.


Inne

Akta kontroli winny być udostępnione w Biuletynie na stronach internetowych gminy, czego nie uczyniono.

 

REASUMUJĄC

… i brakuje w protokole tego, co jest esencją każdej kontroli. Przebiegu i wyniku czynności kontrolnych, a w szczególności wniosków kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole.

Protokół zawiera wnioski bez wskazania dowodów wskazujących na nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli Z tego wynika, że ich po prostu nie stwierdzono! Co w takim razie zawiera protokół komisji? Najprostsza odpowiedz winna brzmieć – pobożne życzenia.

Bo czym można nazwać „wnioski” połączonych komisji, nijak się mających do stawianych Dyrektorce wymogów a postulujący! rozszerzenie oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży z całej gminy z jednoczesnym uatrakcyjnieniem imprez w sezonie letnim w amfiteatrze, w połączeniu z postulatami ograniczenia zatrudnienia, czy tez ograniczenia wydatków na autobus, (i późniejsze obcięcie dotacji podmiotowej na rzecz kultury) – jak nie pobożnymi życzeniami.

 

TO, CO OPISAŁEM NIE POWINNO SIĘ ZDARZYĆ!

 

Według mojej oceny, liczne błędy i uchybienia formalno – prawne graniczące wręcz z naruszaniem prawa, winno w tym przypadku skutkować nieważnością części uchwały budżetowej a w stosunku do Rady Miejskiej wszczęciem postępowania nadzorczego.

Szanowni Mieszkańcy! Tyle po stronie faktów. To trudna materia. Zdaję sobie sprawę, że niektórych mogłem trochę przenudzić, ale starałem się w miarę możliwości pokazać najpierw stronę, faktorologiczną, aby potem móc przejść w sposób zrozumiały do opisu, komentarza itd.

Czy mi się to udało?

I co Państwo o tym wszystkim, sądzą?

 

Ku uwadze…

Po cóż nam biblioteki?!
I inne centra kultury!
Szkoły to również chłam!
One czas pożerają
I budżet psują nam.

Tak to wygląda dziś w demokracji:
Władza ma rację, gmin nie ma racji.
To skandal żeby paskudził życie,
Jakiś prostaczek, tym przy…

                   Eterno Vagabundo

Zapis XIII sesji Rady Miejskiej

Zapis XIII sesji Rady Miasta

Zapis XIV sesji Rady Miejskiej

Zapis XIV sesji Rady Miasta