Zaznacz stronę

… jak jednych „obdarować” budynkiem mieszkalnym o pow. 145 m² i działką o powierzchni prawie 20 arów  o wartości   250 tys. zł. na terenie miasta. A drugim pokazać gest Kozakiewicza!

CZĘŚĆ I –  ???

Dodano 4-go września br.  Rada Miejska  Lubienia Kujawskiego na autorski wniosek, burmistrza Marka Wilińskiego  uchwalą nr XXI/205/2017  z dnia 31 marca 2017 roku wyraziła  Burmistrzowi zgodę  dla dokonania czynności związanych   z  sprzedażą w trybie bezprzetargowym, zabudowanej nieruchomości  gruntowej będącej własnością gminy, położonej w Lubieniu Kujawskim pod adresem ul. Szkolna 27 oznaczonej  w ewid. gruntów jak działka nr 351/1 o pow. 0, 1969 ha.

UZASADNIENIE  uchwały;

(…) Ze względu na obowiązek prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami mienia komunalnego istnieje potrzeba podjęcia przez Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim stosownej uchwały w tej sprawie, która umożliwi Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego dokonanie czynności związanych ze sprzedażą wymienionej nieruchomości.

Sprzedaż wymienionej nieruchomości nastąpiłaby w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 2007 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz2147 z póżn. zm)

UZASADNIENIE   sprzedaży przez Burmistrza wypowiedziane do obecnych podczas obrad rady – Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o nieruchomość na terenie Lubienia Kujawskiego jest to działka nr 351/1 o powierzchni ponad  0,19 ha, działka zabudowana stanowiąca własność Gminy Lubień Kujawski, na tej działce usadowiony jest budynek mieszkalny tzw. wodomistrzówka. Nieruchomość czy sam budynek miał dosyć skomplikowaną strukturę własnościową, tam było dwóch najemców, ostatecznie jest jeden najemca, użytkujący już od bardzo długiego czasu tą nieruchomość, który to zwrócił się o wykup tej nieruchomości wraz z działką, dla tej nieruchomości  nie została jeszcze sporządzona wycena, ale z uwagi, że tutaj jest długi okres użytkowania to wchodzą nam zasady udzielania bonifikaty przy sprzedaży tej nieruchomości tutaj byłoby to 80% bonifikaty. (…) W związku z powyższym proszę o przyjęcie przedmiotowej uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady – zapytała czy Radni mają pytania. Pytań nie było. Wobec powyższego odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Trzynastoma głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” Uchwała Nr XXI/205/2017 w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubieniu Kujawskim została przyjęta.

Tutaj dodam, iż na tej sesji nieobecny był przewodniczący RM i radny Jacek Kosmalski.

Powyższa uchwała została wywołana przez najemcę K.K /od autora- inicjały imienia i nazwiska najemców lokalu- zostały zmienione./ który to pismem z dnia 3-go października 2016 roku zwrócił się do Burmistrza i Rady Miejskiej  Lubienia z prośba o wykupienie zajmowanego  lokalu / o pow. 91,5 m²/ w pierwszej kolejności a następnie wykupienie działki. Najemca zwraca się także z prośba o partycypację w kosztach remontu  przez Gminę, gdyż zamierza ocieplić budynek i wyremontować dach,  ponieważ budynek wg najemcy znajduje się w takim stanie że wymaga remontu.  Prosi o udzielenie bonifikaty i rozłożenie płatności na raty.

W odpowiedzi na wniosek  najemcy już 23-go października 2016 roku zbiera się komisja budżetowa   w składzie;

  1. Mirosław Gawłowski – przewodniczący komisji
  2. radna Marzena Zaborowska
  3. radny Andrzej Matusiak
  4. radny Andrzej Sierakowski
  5. radny Jarosław Wożniak

w cele rozpatrzenia niniejszej prośby. Posiedzenie kończy się wnioskiem o uregulowanie spraw związanych z najmem przez drugiego lokatora  i stwierdzeniem komisji  (…) natomiast  w przyszłości lokatorkę  /wg mnie chodzi o druga lokatorkę/ przenieś do innego lokalu a całą posesje wycenić i sprzedać w drodze przetargu Pani  K.K będzie miała możliwość kupna całości jako lokatorka prawo pierwokupu

Na posiedzeniu komisji obecny był Burmistrz i merytoryczny pracownik urzędu.

Dalej. Obecny najemca wg mojej wiedzy pozyskanej od merytorycznego urzędnika w dniu 7 luty 2017 roku wystąpił do Burmistrza o najem drugiego lokalu o pow. 53,8 m2 w tym budynku. I taką zgodę z dniem 1-go marca br uzyskał, tym samym stając się najemcą całości budynku i działki

W trybie iście ekspresowym  bo już  23 marca br., na kolejnym posiedzeniu komisji budżetowej w w/w składzie przy obecności osób jak poprzednio wymieniłem, komisja jednym zdaniem zadecydowała  (…) Pani  K.K  sprzedać mieszkanie.

Pozostałe komisje RM tą sprawa się nie zajmowały. Tym samym komisja budżetowa jako jedyna, pod przewodnictwem Mirosława Gawłowskiego rekomendowała  całej radzie  bezprzetargową  sprzedaż … mieszkania, przez Burmistrza

W następstwie podjętej uchwały, Burmistrz ogłosił  sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej informując o terminie złożenia wniosku,  do 7-go sierpnia 2017 roku, przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 3 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami.

Wiadomym jest że najemca K.K takowy wniosek złożył i tym samym można powiedzieć, że nabywa nieruchomość  wartą 250.000,00 zł  za ok 50.000,00 zł !

CZĘŚĆ II – Kulisy i mechanizmy.

Ze względu na obszerność materiału i wagę sprawy muszę  jeszcze niektóre rzeczy sprawdzić i wyjaśnić etc aby  jak  najobiektywniej opisać to co powyżej zasygnalizowałem. Postaram się jak najszybciej.

Dodano 19-10-2017

Poniżej link do prośby K.K.  o wynajem drugiego lokalu  pow.53,8 m2.  Proszę przeczytać uzasadnienie prośby.

czytaj >IMG

Najemca zamieszkujący lokal o pow. 91,5 m2  wnioskuje o kolejny najem lokalu o pow.53,8 m2  celem” poprawy warunków zamieszkania”, to dość kuriozalna sytuacja.  Ostatecznie jest to sprawa wnioskującego. Przychylenie się do wniosku przez włodarza w sytuacji gdy…

W ramach informacji publicznej 18 –go lutego ubr., zapytałem o ilość  złożonych podań do burmistrza  o lokale mieszkalne.

Odpowiedz;  – 21 ogółem
w tym 12 podań od osób samotnych;
– 2 podania od osób samotnych,
– 3 podania od osób samotnych  z jednym dzieckiem,
– 7 podań od osób samotnych z dwójką dzieci,
– osób samotnych z trójką i więcej dzieci – brak.

i 9 podań od;

– małżeństwa bez dzieci – brak,
– 5 podań od małżeństw z  jednym dzieckiem,
– 3 podania od małżeństw z dwójką dzieci,
– 1 podanie od małżeństwa z trójką i więcej dzieci.

Z informacji uzyskanych w urzędzie wynika iż  obecnie sa złożone 24 podania o lokale mieszkalne. W tej kadencji lokale mieszkalne przydzielono trzem najemcom.

… to już wg mnie nadużycie.

cdn….