Zaznacz stronę
2013032101

List otwarty – strona 1

2013032102

List otwarty – strona 2

2013032103

List otwarty – strona 3

 

15 marzec 2013 r.

STANOWISKO STOWARZYSZENIA „ Z Drugiej Strony”…

Stowarzyszenie obywatelskie „Z Drugiej Strony” wyraża głęboki niepokój związany z zamiarem władz samorządowych, dotyczący połączenia Biblioteki Publicznej z Ośrodkiem Kultury w Lubieniu Kujawskim.

Analizując stanowisko władzy w zakresie zamiaru połączeniu w/w instytucji stwierdzamy, że nie istnieją merytoryczne przesłanki uzasadniające potrzebę dokonania połączenia obu instytucji.  Czymże jest podanie w uzasadnieniu do uchwały Rady Miejskiej nr XXIII/174/2012 z dnia 20 grudnia (…) Z dokonanej analizy finansowej …..w wyniku ich połączenia wydatki w zakresie kierowania i księgowości ulec mogłyby zmniejszeniu  aż o 50% co w ramach tych samych nakładów budżetowych pozwoliłoby przeznaczyć większe środki na bezpośrednią realizacje zadań w zakresie działalności kulturalnej i bibliotecznej…

Zachłyśnięcie się w/w stwierdzeniem aż o 50%- bez podania realnie wyliczonej kwoty „zaoszczędzonej” na połączeniu, jest wg nas delikatnie mówiąc niepoważne. Manipulacja opinią, manipulacja w stosunku do instytucji uczestniczących w procedurze podjęcia aktu łączenia obu instytucji? Władze samorządowe maja jak na dłoni koszty funkcjonowania Ośrodka Kultury i Biblioteki. Czy władze mają wyliczony koszt funkcjonowania obu instytucji po połączeniu, uwzględniając przyszłą obsadę ilościową w tym kierowniczą?  Jeżeli tak to, dlaczego tych wyliczeń nie przedstawiają?

A może ten cały pomysł władzy się przyśnił? Tak jak podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2011r. poświęconej zatwierdzeniu budżetu Gminy, przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż trzeba Ośrodkowi Kultury obciąć budżet o 30 tys. zł, bo mu się tak –przyśniło-. I obcięto, bez dyskusji, bez przedstawienia argumentów.Racje oparte na snach? Procentach?

Gmina wbrew temu, co napisano w uzasadnieniu uchwały nie może się powoływać na ograniczone możliwości finansowe, ponieważ takim argumentem de facto chybionym, może argumentować każdy. My to widzimy inaczej, tak „z drugiej strony”. Opracowany plan zrównoważonego rozwoju gminy ma się nijak do rzeczywistości. Bo ta rzeczywistość w wydaniu władzy gubi kulturę, gubi czytelnictwo. Nadmienimy, że z roku na rok dotowanie instytucji kultury przez organizatora spada, co dla nas jest równoznaczne z dalekosiężnym prowadzeniem tych instytucji do zapaści w działalności merytorycznej.

W dokumentach Komisji Oświaty Kultury i Sportu odnaleźliśmy, że posiedzenie, podczas którego omówione li tylko możliwości wynikające z nowopowstałej ustawy, odbyło się w terminie odległym od uchwały intencyjnej tj. w marcu 2012r. Na posiedzeniu nie dokonano żadnej analizy celów łączenia. Na posiedzenie komisji nie zostali zaproszeni sami zainteresowani, tj. dyrektorzy instytucji. Nie wysłuchano ich opinii. Nie pomyślano o konsultacji społecznej

Również w planach Odnowy m. Lubień Kujawski, które były aktualizowane w lipcu i listopadzie 2012 r. nie doszukaliśmy się wzmianki o zamiarze łączenia obu instytucji ( uchwała Nr XXII/171/ RM z dnia 28.11.2012r) .

Dodać należy, iż roczne plany i sprawozdania obu instytucji, były aprobowane przez tutejsze władze. I nic nie wskazywało, że i plany i sprawozdania budzą jakikolwiek niepokój.

Uchwała intencyjna podjęta 20 grudnia 2012 r. została poprzedzona protestem mieszkańców. Czemu wyraz dało ad hoc ok. 300-u mieszkańców wyrażając swoja wolę podpisując deklarację sprzeciwu, wobec tym zamiarom, które dobitnie podkreślają obawy lokalnej społeczności, tym bardziej, że uzasadnienie łączenia podane przez Urząd, które jest słabe i naciągane nie ukazuje nam wizji rozwoju tych dwóch instytucji, a jedynie oszczędności polegające na cięciu finansów, do czego jak wszystkim wiadomo nie potrzeba szczególnych zdolności?

Władze mówią; połączenie ma poprawić zarówno zarządzanie kulturą jak i urozmaicić ofertę kulturalną w mieście.  Jak? Poprzez cięcia budżetów? Poprzez cięcia stanu osobowego? czy też przesunięć na stanowiskach? Zatrudniona księgowa w Bibliotece na ¼ etatu, dalej jest zatrudniona, jako pomoc, bo dwie panie bibliotekarki to zbyt ubogo jak na ilość czytelników, realizowanie oferty około bibliotecznej, urlopy etc. A jaką mamy gwarancję, iż dyrektor powstałego centrum, realizując imprezy plenerowe, wycieczki itd., mając uszczuplony budżet i stan osobowy nie sięgnie do „rezerw” z Biblioteki. Takich pytań i podobnych mamy wiele. Ale władza z nami nie rozmawia!

Ośrodek Kultury to instytucja tętniąca życiem od 45 Lat, która zrzesza wokół siebie wiele grup społecznych od malucha do pra- dziadka. Dzieci za darmo mogą korzystać z zajęć stałych oferowanych przez Ośrodek, czego efekty można zauważyć po ilości pucharów rangi ogólnopolskiej, wojewódzkiej, powiatowej zgromadzonych przez tą jednostkę. Natomiast duża ilość organizowanych imprez plenerowych, a także wycieczek pobudza aktywność społeczną w naszej gminie i ją integruje. Ośrodek Kultury stanowi tez swoistą przystań do spotkań rożnych grup społecznych, bo jak nie tam to gdzie? Na ulicy?  To dzięki kierownictwu OK., stowarzyszenie od lat ma możliwość realizowania w tym miejscu poboru krwi a obecnie we współdziałaniu z i instytucja zewnętrzną tzw. darmowe porady prawne.

Swoją działalnością OK zakreśla terytorium całej Gminy. Czy może być jeszcze lepiej? Tak, oczywiście tak jak w każdej dziedzinie. Pamiętamy lata 2009-10 kiedy to w OK. realizowany był program w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.  Potocznie mówiąc; impreza goniła imprezę, bo były na te wszystkie przedsięwzięcia stosowne środki finansowe.

Biblioteka Publiczna z kolei to swoista przystań dla czytelnika, w której tętni życie od poniedziałku do soboty.  Biblioteka, w której wg naszej wiedzy, niezmiennie rośnie liczba wypożyczonych wolumenów i czytelników. Są do poczytania zaprenumerowane i przynoszone przez czytelników gazety i czasopisma. Jest to miejsce, gdzie każdy jest przyjęty w sposób życzliwy i ciepły. Biblioteka to nie tylko czytelnia- wypożyczalnia, ale także oblegana przez młodzież kawiarenka internetowa, chętnie odwiedzany kącik zabaw dla dzieci. W wakacje i ferie zawsze znajdują tam na miarę ich możliwości ciekawą oferte. W trakcie roku szkolnego korzystają z lekcji bibliotecznych i spotkań autorskich. Biblioteka wychodzi z ofertą również na zewnątrz i oferuje sprzedaż książek na kiermaszach ulicznych.  Szacunek do Biblioteki został wypracowany na przestrzeni 65 lat jej istnienia. Panuje tam harmonia i spokój, który w naszej opinii jest zbawienny w dobie ciągłego pośpiechu.

Czy warto dla zaoszczędzonych ??? zł miesięcznie, łączyć to, co dobrze funkcjonuje. Ryzykując, że zakładane cele nie zostaną osiągnięte. Nie warto! Warto natomiast, aby władze doceniały role, jaką te instytucje pełnią w naszej społeczności.

Uważamy, że nasze stanowisko jest zasadne. Oparte na wiedzy i …wątpliwościach. Jesteśmy przekonani, że połączenie Biblioteki z Ośrodkiem Kultury nie przyniesie nic szczególnie dobrego dla naszej gminy i jej mieszkańcom. Sądzimy, iż władza nie rozumie wzrastającej roli biblioteki w życiu społecznym naszej społeczności. Analizując, dochodzimy do wniosku, że władze samorządowe podjęły uchwałę intencyjna w sposób całkowicie nieprzemyślany i nieuzasadniony.

Do władzy samorządowej apelujemy. Spotkajmy się! WY i My razem. Karty na stół. Argument za argument. Cel – dobro wspólne.

P.S.

Stowarzyszenie „Z Drugiej Strony” zostało zarejestrowane w 2007 roku pod nr KRS 0000292016Szczególne cele naszej działalności są opisane w Statucie Stowarzyszenia. Zakres działania zakreślony jest m.in. poprzez działanie, na rzecz zwiększenia przejrzystości życia publicznego, monitorowanie działań władzy lokalnej dotyczące przestrzegania prawa i wydawania pieniędzy publicznych a także propagowanie udziału obywateli w rozwiązywaniu problemów gminy poprzez organizowanie konsultacji społecznych, uczestnictwo obywateli w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miejskiej, zebraniach wiejskich, Rad Sołeckich, etc. Czy też działalność na rzecz wyrównywania szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem.

Podpisy

Prezes Stowarzyszenia (-) Maria Przybylska

Sekretarz Stowarzyszenia (-) Zofia Pietrzak